Rapport

Externe evaluatie van de pilot integratie MJA in het e-MJV*

In aansluiting op het reeds bestaande elektronische milieuverslag (e-MJV) is een pilot uitgevoerd onder 40 deelnemers aan de Meerjarenafspraken Energie-Efficiency (MJA) om ook over de MJA elektronisch te rapporteren. Hiermee wordt beoogd de administratieve lasten van rapportages te verminderen. CE heeft in opdracht van SenterNovem de pilot geëvalueerd door interviews met vertegenwoordigers van bedrijven, het bevoegd gezag en branche-adviseurs.
Hieruit blijkt dat bedrijven een beperkte meerwaarde ervaren op grond van tijdsbesparing. Men was wel erg te spreken over het gebruik van de al aanwezige gegevens van het voorgaande jaar.
Uit de pilot bleek verder dat bedrijven en Bevoegd Gezag als belangrijkste knelpunten zagen:

  • de beperkte bereikbaarheid van de helpdesk FO-Industrie;
  • het zelf moeten inloggen om te kijken of er iets veranderd is in de status;
  • de incompatibiliteit van de applicatie en internetverkeer met de interne netwerken en de beveiliging daarvan.
    Naast het oplossen van deze en knelpunten van mindere betekenis, verdient het sterke aanbeveling om het Bevoegd Gezag actief te betrekken bij een brede introductie.
    Het rapport is door Novem gebruikt voor een advies aan EZ aangaande de voortzetting van de integratie. Meer informatie alsmede de rapportage kan verkregen worden bij www.novem.nl, de heer C. Abeelen.

    Meer over