Rapport

Financiële instrumenten voor geluidsmanagement Schiphol

De studie geeft inzicht in de praktische uitvoerbaarheid en juridische legitimiteit van financiële instrumenten die ten doel hebben de huidige geluidscapaciteit op Schiphol efficiënter te benutten en daarmee een aanzienlijke groei van het aantal passagiers en vracht op Schiphol mogelijk te maken binnen de vastgestelde geluidsgrenzen.
In de studie zijn de volgende financiële instrumenten beoordeeld: regulerende geluidsheffingen, gedifferentieerde landingsgelden, verhandelbare geluidsrechten en geluidsheffingen op basis van externe geluidskosten.
De studie is in opdracht van de Rijksluchtvaartdienst (RLD) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgevoerd door CE te Delft in samenwerking met het Internationale Instituut voor Lucht- en Ruimterecht te Leiden.

Belangrijke conclusies:

  • Alle 5 onderzochte financiële instrumenten (regulerende geluidsheffingen, verhandelbare geluidsrechten, etc.) zijn praktisch redelijk tot goed uitvoerbaar.
  • Ten opzichte van de huidige situatie van direct reguleerde geluidsnormen kunnen vier van de beoordeelde financiële instrumenten leiden tot meer verkeer- en vervoersvolume op Schiphol binnen de beschikbare geluidscapaciteit. Eerst reden hiervoor is dat bij financiële instrumenten marktconforme slotallocatie plaatsvindt op basis prijsprikkels, terwijl in de huidige situatie slotallocatie plaatsvindt op basis van bureaucratisch bepaalde toewijzingsregels. Daarnaast wordt de efficiëntere benutting van de beschikbare geluidsruimte bereikt door de financiële instrumenten te relateren aan de geluidsproductie van vliegtuigen waardoor een prikkel ontstaat om stillere vliegtuigen in te zetten op Schiphol.
  • Bij aanhoudende groei is de concurrentiepositie van Schiphol gebaat bij de invoering van de financiële instrumenten in vergelijking tot de huidige situatie waarin de geluidsgrenzen via slotcoördinatie worden gereguleerd.
  • Geen van de beoordeelde financiële instrumenten is op voorhand juridisch onhaalbaar.
  • Een inventarisatie van ervaringen met financiële instrumenten voor geluidsmanagement op andere Europese luchthavens wijst uit, dat weliswaar op veel luchthavens systemen in gebruik zijn om geluidsarme vliegtuigen aan te trekken en geluidsrijke te ontmoedigen, maar deze systemen zijn momenteel niet ingericht om vaste geluidsnormen te reguleren.

Meer over