Rapport

Financing instruments for the EU’s transport infrastructure

Deze in opdracht van de TRAN-Commissie van het Europees Parlement uitgevoerde studie geeft een overzicht van de belangrijkste huidige en toekomstige financieringsinstrumenten en -bronnen voor de transportinfrastructuur van de Europese Unie, in het bijzonder voor het TEN-T. Het rapport bevat ook een meer analytische bespreking van deze instrumenten tegen de achtergrond van veranderingen in de onderliggende beleidskaders.