Rapport

Gemeente Hoeksche Waard in 2040 energieneutraal? Rekenkameronderzoek

De gemeente Hoeksche Waard heeft de ambitie om in 2040 100% energieneutraal te zijn. CE Delft heeft in opdracht van de rekenkamer Hoeksche Waard onderzocht in hoeverre de gemeente met het huidige beleid op koers ligt om deze doelstelling te behalen. Hiertoe heeft CE Delft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het klimaatbeleid in de Hoeksche Waard.

Daarnaast heeft CE Delft met een korte casusanalyse aandacht besteed aan de stand van zaken wat betreft klimaatadaptatie in de gemeente. Ook hebben we onderzocht wat best practices zijn uit andere gemeenten, waaronder de gemeente Goeree-Overflakkee.

Op basis van het onderzoek concludeert de rekenkamer dat de gemeente Hoeksche Waard haar kortetermijndoelen niet heeft geconcretiseerd. Ook zijn voor verschillende doelen geen meetbare indicatoren met streefwaarden en -jaren opgenomen, waardoor de voortgang lastig is te monitoren. Ook wordt het begrip ‘energieneutraliteit’ in verschillende beleidsdocumenten niet eenduidig gedefinieerd.

Het volledige rekenkamerrapport, inclusief conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer en bestuurlijke reactie, is hier te vinden.