Rapport

Haalbaarheid ophoging doelstellingen RBSW

De Regeling Bevordering Schone Wegvoertuigen (RBSW) stelt eisen aan het aandeel schone en emissievrije voertuigen en vervoersdiensten door aanbestedende diensten, zoals het Rijk, gemeenten, provincies en publiekrechtelijke instellingen. In het recent uitgevoerde Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar mogelijkheden voor aanvullend klimaatbeleid om de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te halen, wordt een aanscherping van deze doelen aanbevolen.

In opdracht van het RVO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CE Delft onderzocht in hoeverre deze aangescherpte doelen haalbaar zijn.  De focus lag daarbij op de vraag of er financiële belemmeringen zijn, die de realisatie van deze doelstellingen in de weg staan, en zo ja, op welke manier financiële ondersteuning vanuit het Rijk daarbij een oplossing zou kunnen bieden. De aanname daarbij was dat er € 30.192 miljoen beschikbaar was voor financiële ondersteuning.

Ons onderzoek laat zien dat er met name bij het doelgroepenvervoer waarschijnlijk financiële belemmeringen zijn om de aangescherpte doelstellingen te bereiken. Deze belemmeringen kunnen echter (grotendeels) opgelost worden door de beschikbare gelden te besteden voor specifieke uitkeringen voor aanbestedende instanties in het doelgroepenvervoer om de aanschaf van zero-emissievoertuigen te ondersteunen.

Naast de voorgenoemde financiële belemmeringen zijn er ook verschillende niet-financiële belemmeringen die het behalen van de aangescherpte doelstellingen in de RBSW in de weg kunnen staan. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan onvoldoende of niet tijdig beschikbaar zijn van laad-/tankinfrastructuur (incl. problemen met netcongestie), een gebrek aan kennis over de vormgeving van duurzame aanbestedingen en concessieperioden die korter duren dan de economische levensduur van voertuigen wat resulteert in onzekerheid bij marktpartijen over de mogelijkheid om hun investeringen in emissievrije voertuigen terug te verdienen.

Meer over