Rapport

Handleiding Koopkrachtmodel

Het platform “Anders betalen voor mobiliteit” (Platform Nouwen) heeft voor de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Financiën verschillende mogelijkheden voor beprijzing van weggebruik onderzocht. Het advies van het platform, dat in april 2005 is verschenen, is het uitgangspunt geweest voor het beleid voor beprijzing van het wegverkeer in de Nota Mobiliteit.
Ten behoeve van het platform “Anders Betalen voor Mobiliteit” heeft het CPB de effecten van verschillende varianten van beprijzing doorgerekend. CE heeft hieraan bijgedragen door het model te ontwikkelen waarmee de inkomenseffecten voor gezinnen zijn berekend. In dit model zijn verschillende vormen van terugsluis meegenomen waarmee de koopkrachteffecten van een kilometerbeprijzing kunnen worden gecompenseerd, o.a. verlaging MRB , verlaging BPM, accijnskorting, wijzigingen in inkomstenbelasting en wijzigingen in de woon-werkaftrek.

Meer over