Rapport

Het Sloegebied onder een stolp

De Stolpbenadering is een concept waarbij een bepaald gebied, in dit geval het industrieterrein Sloegebied in Zeeland, als één geheel wordt gezien en de omgevingsbelasting van het gehele terrein (onder de stolp) het aangrijpingspunt is. Er wordt niet gekeken naar de milieubelasting van individuele bedrijven maar naar het totaal. Hierdoor biedt het stolpconcept de mogelijkheid om met alle bedrijven samen tegen minder kosten milieubelasting te reduceren dan wanneer ieder bedrijf afzonderlijk zijn keuze voor maatregelen neemt. De juridische bezwaren tegen het stolpconcept zijn in dit project bewust terzijde gelegd, het ging er vooral om de mogelijkheden van het concept te verkennen. Gekeken is naar de emissies van SO2, NOx en fijn stof. De conclusie is dat er ten aanzien van SO2, NOx mogelijkheden zijn winst te behalen door het uitruilen van maatregelen. Door het gezamenlijk treffen van maatregelen waarbij steeds eerst de goedkopere maatregelen worden getroffen, kunnen de emissiedoelen tegen lagere kosten worden gerealiseerd dan wanneer ieder bedrijf afzonderlijk maatregelen treft. Bij fijn stof is bij de huidige doelstellingen weinig mogelijk, omdat de doelstelling zo hoog is dat alle maatregelen die mogelijk zijn, ook getroffen moeten worden. Er valt dus niets uit te ruilen. Bij een verlaging van de doelstelling met 50% wordt uitruil van maatregelen interessant.

Meer over