Rapport

Identification and analysis of promising carbon capture and utilisation technologies, including their regulatory aspects

Dit onderzoek, in opdracht van de Europese Commissie (Directoraat-Generaal Klimaatactie), is uitgevoerd door een team experts van Ramboll, het Institute for Advanced Sustainability Studies, Universität Kassel Center for Environmental Systems Research, IOM Law en CE Delft. Het beoogt het inzicht in nieuwe CCU-technologieën te vergroten, met daarbij de volgende drie belangrijkste subdoelen:

  1. evaluatie van gereedheid en routekaarten voor implementatie van de diverse CCU-technologieën, om helder te krijgen welke typen technologie in aanmerking voor ondersteuning komen, onder andere vanuit het voorziene EU ETS-Innovatiefonds
  2. verkenning van EU-regelgeving betreffende de technologieën en beoordeling of er specifieke bepalingen nodig zijn, ter weerspiegeling van de bijdrage van deze innovatieve technologieën aan het klimaatbeleid met behoud van de milieukundige integriteit van relevante wetgeving
  3. aangaan van een dialoog met stakeholders, voor een beter begrip van de technologieën en het regelgevingskader.

Om deze doelen te bereiken heeft het onderzoeksteam het volgende uitgevoerd: een literatuurstudie m.b.t. CCU, een web search m.b.t. de status van bestaande technologieën, een verkenning van relevante wet- en regelgeving, en interactie met stakeholders in de vorm van een enquête, interviews, twee stakeholder-workshops en een open evenement. Deze studie bouwt voort op bestaande kennis en onderzoek en geeft een state-of-the-art-beeld van de Europese status van CCU, zowel technologisch als beleidsmatig.

Auteurs

Co-auteurs

Ramboll

Institute for Advanced Sustainable Studies

Universität Kassel Center for Environmental Systems Research

IOM Law