Rapport

Indirecte en directe CO2-uitstoot van elektrische personenauto’s

Deze notitie maakt op basis van bestaande literatuur een vergelijking tussen de uitstoot van broeikasgassen door conventionele auto’s en door elektrische en semi-elektrische auto’s. Het onderzoek vergelijkt de CO2-emissies van personenauto’s over de gehele voertuiglevenscyclus en maakt het onderscheid tussen directe en indirecte emissies inzichtelijk. Met deze informatie zijn vervolgens conclusies getrokken over de CO2-uitstoot over de gehele levensduur van elektrische en semi-elektrische personenauto’s – in vergelijking tot de CO2-emissies van conventionele personenauto’s. Om te bepalen welke parameters van invloed zijn op de CO2-uitstoot is ook een gevoeligheidsanalyse onderdeel van de studie.

CO2-uitstoot van elektrische auto’s
Over de hele levenscyclus resulteert het gemiddeld gebruik van een volledig elektrische auto in ca. 35% lagere CO2-emissies, in vergelijking met een benzineauto. De relatief hogere emissies bij de productie van de elektrische auto en de batterij worden volledig gecompenseerd tijdens de gebruiksfase van de auto. De CO2-winst zal in de toekomst nog groter worden doordat het aandeel hernieuwbare bronnen bij de opwekking van elektriciteit steeds verder zal toenemen.

CO2-uitstoot van semi-elektrische auto’s
Voor Plug-in hybrides is het aandeel elektrische kilometers van grote invloed op de CO2-uitstoot. Dit aandeel is onder meer afhankelijk van de grootte van de batterij, het kilometrage en het laadgedrag. Vooral het laadgedrag is een onzekere factor die enorm verschilt tussen berijders. In deze studie zijn daarom drie ‘laadscenario’s’ gebruikt, variërend van bijna niet laden tot twee keer per dag laden.

Uit de LCA-analyse voor semi-elektrische auto’s blijkt dat ook deze auto’s in de meeste gevallen een lagere CO2-uitstoot kennen dan conventionele auto’s. De CO2-winst kan gemiddeld oplopen tot ca. 35% (vergelijkbaar met de volledig elektrische auto) wanneer een semi-elektrische auto twee keer per dag wordt geladen. Wordt een semi-elektrische auto echter weinig opgeladen, dan zorgen de relatief hoge CO2-emissies tijdens het productieproces zelfs voor iets hogere CO2-emissies over de hele levenscyclus in vergelijking tot een benzineauto (ca. +3%).

Meer over