Rapport

Infrastructure and external cost coverage of road freight transport on EU28 motorways

Het internaliseren van de infrastructuur- en externe kosten van het vrachtvervoer vormt een van de hoofdpijlers van het vervoersbeleid van de Europese Commissie. Bij vrachtvervoer over de weg behoort de Eurovignette-richtlijn tot de belangrijkste instrumenten om lidstaten te bewegen de principes van ‘de vervuiler betaalt’ en ‘de gebruiker betaalt’ in hun vervoersbelastingen en –heffingen in te bouwen, met als doel deze nationale instrumenten de sociale kosten van het vervoer beter te laten weerspiegelen. In het licht van de voorgenomen revisie van de Eurovignette-richtlijn is CE Delft door IRU gevraagd te onderzoeken in hoeverre de infrastructuur- en externe kosten van vrachtwagens en bestelwagens op EU28-autowegen in 2013 werden gedekt door de opbrengsten van de belastingen en heffingen die verband houden met de kilometers die door deze voertuigen op deze wegen worden gereden.

In deze studie worden alle infrastructuurkosten van EU28-autowegen die aan vrachtwagens en bestelwagens kunnen worden toegeschreven in beschouwing genomen, alsmede de externe kosten (van ongelukken, luchtvervuiling, klimaatverandering, lawaai, congestie en upstream-emissies) die verband houden met de kilometers die door deze voertuigen op deze wegen worden gereden. Al deze kosten zijn met behulp van de allernieuwste rekenmethoden ingeschat. Daarbij zijn ook gegevens verzameld over de voertuigbelastingen en infrastructuur- en brandstofheffingen die op deze voertuigen worden geheven, opnieuw in zoverre deze verband houden met de kilometers die op deze autowegen worden gereden.

De studie toont aan dat de opbrengsten van de huidige belastingen en heffingen de kostenposten dekken die onder de huidige Eurovignette-richtlijn vallen (infrastructuurkosten, luchtvervuiling en lawaai). Bij vrachtwagens zijn de opbrengsten 28% groter dan deze kosten en bij bestelwagens 42% groter. De opbrengsten van de huidige belastingen en heffingen zijn echter niet dekkend voor alle infrastructuur- en externe kosten die verband houden met de kilometers die op EU28-autowegen worden gereden. Bij vrachtwagens zijn de kosten ongeveer 30% meer dan de inkomsten en bij bestelwagens ongeveer 40% meer.

Auteurs