Rapport

Integrating resource efficiency and EU State aid

In deze studie, in opdracht van de Europese Commissie, is onderzocht of de Europese regels rond staatssteun voldoende rekening houden met Europese doelstellingen op het gebied van milieu, klimaat, het omgaan met schaarse hulpbronnen en duurzame (economische) ontwikkeling. Zo zijn er situaties denkbaar waarin staatssteun negatieve milieueffecten met zich meebrengt.

In het onderzoek:

  • Is beoordeeld of de richtsnoeren voor milieusteun (‘Environmental Aid’) moeten worden aangepast als gevolg van recente Europese beleidsontwikkelingen op milieu- en klimaatgebied.
  • Is kritisch gekeken naar de vraag of de Europese ‘resource efficiency’-doelstellingen voldoende aandacht krijgen in de huidige richtsnoeren voor a) regionale steun (‘Regional Aid’); b) onderzoek, ontwikkeling en innovatie (‘R&D&I’) en c) land- en bosbouw (‘Agriculture and Forestry’).
  • Is een aantal concrete staatssteuncases bestudeerd om meer inzicht te krijgen in hoe verschillende belangen (milieu, klimaat, sociaal, economisch) tegen elkaar worden afgewogen bij het nemen van een beslissing of staatssteun wordt toegestaan.
  • Zijn verbetervoorstellen gedaan om het huidige EU staatssteunkader te verbeteren.

Eén van de conclusies van het onderzoek is dat niet transparant is hoé verschillende, soms tegengestelde, belangen en impacts tegen elkaar worden afgewogen bij staatssteunbeslissingen. Ook schrijven regels rond staatssteun niet voor dat lidstaten informatie moeten verstrekken over (verwachte) impacts. Het EU staatssteunkader kan op deze punten worden verbeterd. Doelen en effecten zouden door lidstaten zo veel mogelijk moeten worden gekwantificeerd, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de berekeningsmethodiek voor externe kosten, als neergelegd in “the Handbook on estimation of external costs in the transport Sector”.    

De studie is uitgevoerd samen met het bureau Ricardo-AEA, in opdracht van de Europese Commissie (‘DG Environment’). De resultaten van het onderzoek zijn voor de Europese Commissie input bij het evalueren en aanpassen van het EU staatssteunkader.

Auteurs

Meer over