Rapport

Investeren in lokale milieukwaliteit en ruimte

In deze studie voor het Ministerie van VROM hebben we een methodiek opgesteld om investeringen in lokale milieukwaliteit te beoordelen op kosten en baten. Investeringen die de lokale milieukwaliteit verbeteren leiden bijvoorbeeld tot baten in de zin van minder geluidgehinderde personen, minder gezondheidseffecten door luchtvervuiling en ruimte die vrijkomt voor ontwikkeling, omdat dichter op de weg of het bedrijventerrein kan worden gebouwd.
De methode om kosten en baten in kaart te brengen is toegepast op een zestal risicolocaties. Voor deze locaties zijn de kosten en baten in beeld gebracht voor twee varianten: een variant waarin net voldaan wordt aan de normen (m.b.t. luchtkwaliteit, geluid, etc.) door bijvoorbeeld het selectief plaatsen van luifels, en een variant waarin een wensbeeld is geconstrueerd, bijvoorbeeld door het (deels) ondertunnelen van een snelweg om zodoende ruimte te winnen. De uitkomsten geven aan dat de kosten in veel gevallen hoger zijn dan de baten. Daartegenover staat de constatering dat ondanks de voortschrijdende kennis over de baten, nog steeds een belangrijk deel van de baten niet kan worden gewaardeerd. Daarmee is de conclusie van het onderzoek dat het er vooral om gaat hoeveel we als maatschappij over hebben voor een verdergaande verbetering van de lokale milieukwaliteit.

Meer over