Rapport

Kansrijk beleid voor CCS

CE Delft heeft met twee notities een bijdrage geleverd aan de PBL-beleidsstudie ‘Opties voor energie- en klimaatbeleid’ die 19 juli 2016 is gepubliceerd. De notities van CE Delft gaan over ‘Kansrijke opties voor CO2-reductie in de industrie’ en ‘Kansrijke opties voor CCS’.

In de PBL-beleidsstudie wordt bekeken wat de beleidsopties zijn waarmee het kansrijk wordt om in Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met tenminste 80 procent te hebben verminderd ten opzichte van 1990. Deze invalshoek is gekozen vanwege de opgave die de bij het klimaatakkoord van Parijs (2015) betrokken partijen hebben gesteld, de ingrijpendheid en complexiteit van de daarmee gepaard gaande transitie en de urgentie om emissiebeperkende maatregelen te nemen.

Zie ook Kansrijk beleid voor CO2-reductie in de industrie.