Rapport

Ketenemissies warmtelevering

Op de CO2-prestatieladder staan de directe en indirecte emissies van verschillende vormen van energiegebruik. Voor het gebruik van warmte uit een warmtenet stond de afgelopen jaren een waarde op de lijst die veel vragen opriep. Eén emissiekengetal voor warmte doet geen recht aan de diversiteit van warmtebronnen. Daarom is in opdracht van RVO, in samenwerking met diverse experts, door CE Delft een nieuwe lijst met standaard emissiekengetallen opgesteld voor warmte uit een warmtenet.
De nieuwe lijst bevat directe en indirecte emissies voor warmte uit een STEG (aftapcentrale), afvalverbrandingsinstallatie, geothermie, biomassacentrale en industriële restwarmte. Voor het berekenen van deze standaard waarden is aangesloten bij bestaande methoden, zoals de EMG en SimaPro/Ecoinvent. Hoewel de lijst standaardwaarden presenteert, bevat de studie ook een uitleg over hoe gebruikers zelf de emissie van de geleverde warmte kunnen berekenen. Hiermee kunnen zij zelf dus afwijken van de standaardwaarden en gebruik maken van de gegevens uit de kwaliteitsverklaring van de warmteleverancier, als deze beschikbaar is.