Rapport

Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart

In Parijs spraken regeringsleiders af dat de temperatuurstijging op lange termijn ruim onder de 2 graden moet blijven en dat gestreefd wordt naar een maximale opwarming met 1,5 graad. In deze studie voor Natuur en Milieu, Greenpeace en Milieudefensie verkennen we wat deze aanscherping betekent voor de klimaat-opgave voor de sector mobiliteit in Nederland. We berekenen daarvoor het resterende CO2-budget voor de sector mobiliteit.

Om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 of 1,5 graden kunnen we nog een vaste hoeveelheid CO2 uitstoten, het zogenaamde CO2-budget. We gebruiken deze methode omdat het klimaateffect niet zozeer afhangt van de behaalde reductie in 2050, maar vooral van de hoeveelheid broeikasgas die in de tussenliggende periode wordt uitgestoten. Het CO2-budget dat resteert voor de sector mobiliteit bij een maximale temperatuurstijging van 1,5 graden is ruim twee keer zo klein als bij het 2 gradendoel. Zonder aanvullend beleid is het CO2-budget toereikend tot circa 2036 bij een doelstelling van 2 graden en 2024 voor de 1,5 gradendoelstelling.

We hebben in de studie een aantal beleidsscenario’s doorgerekend om te bekijken met welke maatregelen we de klimaatdoelen kunnen behalen. Daarbij is gekeken naar duurzame brandstoffen en efficiëntere voertuigen, minder kilometers en een verschuiving naar efficiëntere modaliteiten.
Voor de berekeningen in deze studie worden ook de CO2-emissies van de lucht- en zeevaart meegenomen. Deze worden doorgaans niet aan Nederland toegerekend en dus ook niet aan de sector mobiliteit. Eveneens nemen we in de berekeningen de CO2-uitstoot bij de productie van biobrandstoffen mee. Ook dit wordt doorgaans niet gedaan. Tot slot nemen we in deze studie alleen klimaatbeleid mee waarover al is besloten.

Auteurs