Rapport

Koersen op energiebesparing

Het Kabinet heeft in haar werkprogramma ‘Schoon en Zuinig’ vastgelegd dat het energiebesparingstempo moet verdubbelen: van 1% naar 2% energiebesparing per jaar in 2020. Om de verschillende klimaatdoelen, waaronder die op het gebied van energiebesparing, te verwezenlijken hebben de ministers van VROM en EZ het Regieorgaan EnergieTransitie (Regieorgaan) ingesteld. CE Delft heeft de omvang van de (verwachte) energiebesparingen in kaart gebracht die in de komende jaren via de verschillende sectorakkoorden, energiebesparingsprogramma’s aan de ene kant en transitiepaden van het Regieorgaan aan de andere kant gerealiseerd gaan worden.
 
De verschillende sectorakkoorden en energiebesparingsprogramma’s leiden naar verwachting tot een totale energiebesparing van 215 tot 467 PetaJoule, afhankelijk van de mate waarin EU-energiebesparingsbeleid voldoende ambitieus is en zal aanslaan. Dit komt overeen met een gemiddelde jaarlijkse energiebesparing voor de periode 2011 tot 2020 van 1,4-1,9 %.
 
De (additionele) gerealiseerde en verwachte energiebesparingen die direct kunnen worden toegeschreven aan activiteiten van het Regieorgaan blijken lastig te becijferen/vergelijken. Belangrijkste oorzaken daarvan zijn onvoldoende bruikbare monitoringsinformatie en het toepassen van verschillende referentiescenario’s, wat de vergelijkbaarheid van energiebesparingscijfers bemoeilijkt.  

Meer over