Rapport

LPG in het binnenlands distributievervoer?

In het derde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP-3) streeft het kabinet in het kader van de “optimale brandstofmix” naar een gezamenlijk aandeel van LPG en aardgas in de brandstofmix voor stedelijke distributietrucks van 30 tot 60% in het jaar 2010. Deze studie, die is uitgevoerd in opdracht van Transport en Logistiek Nederland, beoordeelt milieueffecten, kosten en kosteneffectiviteit van LPG-aandrijving in het binnenlands distributievervoer en geeft een grof ontwerp voor een stimuleringsregeling.
Toepassing van LPG-aandrijving leidt tot een lagere uitstoot van NOX, deeltjes en geluid. De emissie van CO2 is echter enigszins hoger. De milieuwinst van LPG-aandrijving per vrachtauto is groter naarmate het voertuig groter is. Door aanscherping van de emissienormen voor dieselmotoren zal de milieuwinst in de toekomst afnemen.
De macro-economische meerkosten van een gemiddelde LPG-vrachtauto bedragen ca. f 10.000 per voertuig per jaar ten opzichte van een vrachtauto op diesel. De kosteneffectiviteit van LPG-aandrijving varieert van ca. 0,3 voor grote vrachtauto’s (ca. 20 ton GVW) ten opzichte van een Euro 3 dieselvrachtauto, tot ca. 0,05 voor een kleine vrachtauto (tot 12 ton GVW) in vergelijking met een Euro 5 dieselvrachtauto.
Ruwweg driekwart van de meerkosten van LPG-aandrijving wordt onder het huidige fiscale regime al gecompenseerd door de lagere LPG-accijns. De resterende meerkosten kunnen met een aanvullende stimuleringsregeling overbrugd worden. Zo’n regeling kan het best gebaseerd worden op het geven van een aanschafsubsidie ter grootte van de meerkosten van aanschaf van een LPG-vrachtauto. De regeling kan worden gefinancierd uit een gelijktijdige generieke verhoging van de LPG- en dieselaccijns met 0,5 resp. 1,0 ct/liter, uit de algemene middelen of uit een combinatie van beiden.

Meer over