Rapport

Luchtkwaliteit langs het Nederlandse snelwegennet in 2010

“In 2010 bevinden zich langs het Nederlandse snelwegennet naar verwachting 4000 tot 4500 woningen in het gebied waar de Europese grenswaarden voor schadelijke stoffen zullen worden overschreden. Wanneer de afbraak van woningen tot een minimum wordt beperkt en vooral geïnvesteerd wordt in saneringsmaatregelen zoals het plaatsen van luifels, zullen de totale directe kosten van het oplossen van de knelpunten oplopen tot ruim drie miljard gulden.”

Dit is een van de conclusies van de studie naar de ontwikkeling van de luchtkwaliteit langs snelwegen die in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is uitgevoerd. Het doel van de studie was om inzicht te krijgen in het aantal mensen dat in 2010 langs de Nederlandse snelwegen blootgesteld zal worden aan concentraties van NO2 die boven de Europese jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 liggen. Dit inzicht is noodzakelijk om maatregelen te kunnen treffen die deze knelpunten verminderen. Een tweede doel was het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden om de geconstateerde knelpunten te verminderen. Hiertoe heeft een analyse plaatsgehad van de effecten en directe kosten van saneringsmaatregelen, zoals het plaatsen van luifels, de aanleg van tunnels en de afbraak van woningen. Ook is gekeken naar de effectiviteit van maatregelen die aangrijpen op de snelheid en de intensiteit van het verkeer.
De studie geeft voor verschillende maatregelpakketten inzicht in de benodigde investeringen en de verwachte effecten op de luchtkwaliteit langs het gehele Nederlandse snelwegennet.

Meer over