Rapport

Maatschappelijk kosten van ongevallen met vrachtauto’s buiten de bebouwde kom

Een van de beleidsvoornemens in het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Om een bijdrage te leveren aan het bereiken van deze doelstelling, zijn er systemen voor AVG (Automatische Voertuiggeleiding) in ontwikkeling. Dit zijn voertuig- en infrastructuurgebonden systemen die geheel of gedeeltelijk rijtaken van een bestuurder overnemen. AVG biedt onder meer mogelijkheden tot reductie van het aan-tal verkeersongevallen met vrachtauto’s.

Het bepalen van de potentiële baten (ofwel de vermeden kosten van ongevallen) van een dergelijk systeem is gecompliceerd. Deze kennis is echter wel nodig om een beeld te krijgen van de maatschappelijke waarde van de verschillende AVG-systemen. Kennis van de totale maatschappelijke kosten (zowel interne als externe kosten) van ongevallen met vrachtauto’s buiten de bebouwde kom kan een handvat bieden om inzicht te krijgen in de potentiële baten van de AVG-systemen.

Ruim de helft van alle ongevallen met vrachtauto’s in het jaar 2000 vond plaats buiten de bebouwde kom. Hiervan vond 72% plaats op provinciale wegen en 28% op autowegen en snelwegen.

We hebben de volgende kostenposten van ongevallen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn gekwantificeerd:

  • medische kosten;
  • productieverlies;
  • materiële schade (inclusief schade aan lading en infrastructuur);
  • afhandelingskosten;
  • filekosten;
  • kosten van menselijk leed.

De totale kosten van ongevallen met vrachtauto’s buiten de bebouwde kom schatten we voor het jaar 2000 in op ruim € 800 miljoen. Niet al deze kosten zijn ook veroorzaakt door vrachtauto’s, de kosten omvatten ook die van ongevallen waarbij vrachtauto’s betrokken zijn maar niet de veroorzaker.
De materiële schade heeft verreweg het grootste aandeel in deze kosten, gevolgd door de kosten als gevolg van menselijk leed en productieverlies. De medische kosten en afhandelingskosten maken ieder voor nog geen procent deel uit van de totale kosten.

Meer over