Rapport

Maatschappelijke baten van ondergrondse logistieke systemen, CE-bijdrage IPOT-project

Ondergrondse transportsystemen voor stukgoederen (OLS) kunnen in potentie een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de huidige belasting van het milieu en de directe leefomgeving. Deze studie geeft een inventarisatie van de mogelijke maatschappelijke baten van OLS. Methodisch zijn op dit gebied (naar verwachting) de volgende onderwerpen maar weinig bekend: de invloed van OLS op de ruimtelijke kwaliteit in m.n. bin-nensteden, het effect dat minder bovengronds goederenvervoer mogelijk leidt tot meer personenverkeer en, tot slot, de reductie van het energiegebruik. Op dit laatste onderwerp wordt dieper ingegaan. Uit globale CE-berekeningen blijkt dat het totale energiegebruik (direct+indirect) van OLS, indicatief, bijna gelijk tot drie keer zo hoog is per tonkilometer dan het gemiddelde gebruik van het huidige wegtransport (afhankelijk van het type verbindend landelijk netwerk: ondergronds, weg, rail of binnenvaart). Verder is in de studie aandacht besteed aan het flankerend beleid voor een succesvol OLS (nodig volgens CE), de bijdrage van OLS aan de diverse beleids-doelen (blijft onduidelijk) en aan mogelijke ingrediënten voor een goed referentiescenario dat nodig is om een verantwoorde maatschappelijke kosten-batenanalyse voor OLS te kunnen uitvoeren.

Meer over