Rapport

Markt & Milieu Gebouwde Omgeving

Als vervolg op het Manifest Markt & Milieu (2003) heeft een brede groep bedrijven, maatschappelijke organisaties en enkele overheden(1)gezocht naar mogelijkheden om een halvering van de milieu-emissies in de gebouwde omgeving en de glastuinbouw te realiseren. Hiervoor is een actieplan opgesteld dat onlangs is gepresenteerd door CE. De opgave was fors en niet gericht op technische maatregelen, maar op inspanningen van overheid en bedrijfsleven om de technische mogelijkheden die er zijn te benutten. Overheden en bedrijfsleven zijn op dit moment vooral gericht op het stimuleren van innovaties (het ontwikkelen van nieuwe technieken). De noodzakelijke volgende stap, opschaling en daadwerkelijke introductie op de markt, komt te weinig van de grond, omdat de innovaties moeizaam gedijen binnen de huidige marktcontext. Het blijkt steeds weer dat voor de meeste innovaties geen markt aanwezig is zodat de duurzaamheid onvoldoende vordert. Op dit moment kunnen duurzame opties slechts kleine plekken veroveren op de markt (niches), omdat de investeringen buiten de niches te hoog en de financiële rendementen te laag zijn. Ook voor duurzame opties geldt dat er geld mee verdient moet kunnen worden, en daar is aanpassing van de marktcontext voor nodig. Na een jaar discussies bleek het niet mogelijk om een eensluidend pleidooi te formuleren zodat CE onder zijn verantwoordelijkheid het actieplan heeft opgesteld. De tijd is blijkbaar nog niet rijp om met een dergelijk breed platform een gezamenlijke visie neer te leggen. Toch is iedereen tevreden over de discussies die zijn gevoerd omdat die hebben duidelijk gemaakt dat een forse milieu-ambitie ingrijpende maatregelen vergt, die echter voor velen nu nog niet aan de orde zijn. Op basis van de discussies en het actieplan gaat CE verder met het onderzoeken van de effecten van ingrijpende maatregelen in de gebouwde omgeving. Het actieplan kent 4 hoofdpunten:

  • creëer een overheidsmechanisme dat de hoeveelheid fossiele energie limiteert
  • voer daar waar mogelijk normen in voor efficiency van apparaten en gebouwen
  • stimuleer innovaties door tijdelijke subsidies e.d.
  • neem belemmeringen weg.

(1)Voor het actieplan bestaat het Platform uit Essent, Echte Energie, FNV, Gasunie, GE Jenbacher, LTO-Nederland, Nefit, Nuon, Stichting Natuur & Milieu, projectgroep Duurzaam Bouwen, Rabobank, Wereld Natuur Fonds en de ministeries EZ, LNV, VROM

Auteurs