Rapport

Met Preventie naar Duurzaam Ondernemen

Het programma ‘Met preventie naar duurzaam ondernemen, 2001-2005’ (PreDO) is een gezamenlijk programma van IPO, VNG, UvW en de Ministeries van VROM en EZ. Hoofddoel van het PreDO-programma is het verminderen van de milieudruk door bedrijfsmatige activiteiten.
Het PreDO-programma is in de periode januari-mei 2004 door CE tussentijds geëvalueerd met een tweeledig doel:
Het tussentijds beoordelen van (onderdelen van) het PreDO-programma op doelbereiking, doeltreffendheid en doelmatigheid, en het in kaart brengen van succes- en faalfactoren in de uitvoering.
Het inschatten van de mate waarin de doelen behaald zullen worden met de ingezette instrumenten en het doen van aanbevelingen voor een eventuele andere doelstellingen- en/of instrumentenmix.

Daarvoor zijn 29 gemeenten, 7 provincies, 8 begeleidingsgroepen geïnterviewd, zijn twee workshops gehouden met groepen gemeen-ten en provincies en is een beperkt omgevingsonderzoek uitgevoerd naar andere programma’s en regelingen die deels overlappende doelstellingen nastreven.

Meer over