Rapport

Milieuanalyses textiel/Lifecycle environmental impact assessment of textiles

Voor het Ministerie van VROM is het Nederlands gebruik (consumptie) van (bedrijfs)kleding, huishoud- en interieurtextiel geanalyseerd op complete mileiuimpact over de keten. Wol wordt relatief weinig gebruikt, maar heeft per kilogram een erg hoge – maar onzekere – impact, omdat er veel land nodig is om de schapen te weiden en omdat schapen methaan uitstoten. Katoen wordt veel gebruikt (2/3 van de textielstroom bestaat uit katoen) en heeft per kilogram een wat hogere milieudruk dan de meeste andere vezels. De milieu-impact van katoen wordt grotendeels bepaald door het landgebruik dat nodig is voor de katoenteelt. Ook het wassen en het drogen veroorzaken een flink deel van de milieu-impact over de keten, vanwege het benodigde energiegebruik. Watergebruik is geen onderdeel van de milieuindicator. 

Deze "nulmeting" is uitgevoerd in het kader van het Ketengericht Afvalbeleid, een nieuwe aanpak in het kader van het Tweede Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2). Richtinggevende doelstelling is om 20% vermindering van milieudruk over de keten te realiseren in 2015. Het grootste potentieel ligt daarbij op het gebied van energiebesparing of – vergroening in de voorketen, andere materiaalkeuze, zuiniger wassen en drogen door de consument, en tenslotte meer recycling in de afvalfase. Bij elkaar leveren deze opties een besparingspotentieel van ruim 30%.

Meer over