Rapport

Milieubelasting van mobiele bronnen: 4 ‘vergeten’ categorieën

Vergeten categorieën zijn voertuigcategorieën waarvoor (nog) geen emissienormeringen bestaan of waarvan relatief weinig gegevens bekend zijn over de exacte bijdrage aan de totale milieubelasting door de mobiele bronnen in Nederland. In deze studie wordt de milieubelasting van enkele van deze vergeten categorieën in kaart gebracht. Dit zijn de binnenvaart, personen- en goederenvervoer per spoor, de tram, de metro en de trolleybus. Er wordt ook aandacht besteed aan de milieubelasting van de militaire voertui-gen. Het doel van deze studie is het maken van een overzicht van beschikbare gegevens over energiegebruik emissies en emissiefactoren van enkele vergeten categorieën in het personen- en goederenvervoer en van de militaire mobiele bronnen. Bij de genoemde voertuigcategorieën wordt ingegaan op het totale energiegebruik en de totale uitstoot van met name CO2 en NOX maar ook op overige emissies. Ook wordt voor het personen en goederenvervoer de uitstoot of het energiegebruik per tonkm, voertuigkilometer of reizigerskilometer gerapporteerd. Dit geldt niet voor de militaire voertuigen. De binnenvaart is volgens bovenstaande definitie binnenkort geen vergeten categorie meer omdat er emissiewetgeving is aangekondigd voor nieuwe binnenvaartmotoren met ingang van 2002. De uitstoot van met name NOX en deeltjes door de binnenvaart zal hierdoor afnemen. Dit geldt niet voor de dieseltrein in het spoorvervoer. Omdat normstellingen ontbreken zijn DE-locs een echte vergeten categorie geworden. Het energiegebruik in het spoorvervoer komt voor ca 15% op rekening van goederentreinen terwijl hun aandeel in de NOX-emissies van het spoorvervoer 3 maal zo hoog is (45%). Dit is te wijten aan het feit dat het aandeel Diesel-Elektrische-tractie in het goederenvervoer per spoor hoger is dan bij het personen vervoer (ca 34% t.o.v. 6%). De milieubelasting van het goederenvervoer per spoor wordt hierdoor voor het merendeel deel bepaald door de DE-aangedreven treinen. Het elektrisch aangedreven personenvervoer (trein, tram, metro, trolley) is een schone vervoerwijze wanneer dit wordt vergeleken met andere wijzen van personenvervoer zoals de bus en de auto. Ook het energiegebruik per reizigerskilometer is in de meest gevallen lager. De mobiele bronnen van defensie dragen voor 1,5% tot 2% bij aan de energiegebruik en uitstoot door mobiele bronnen op Nederlands grondgebied. Hierbij wordt er van uitgegaan dat alle gerapporteerde milieubelasting van defensie kan worden toegerekend aan Nederlands grondgebied.

Meer over