Rapport

Milieuscore SNB slibverwerking: update 2015 en 2017

In opdracht van N.V. Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) is een levenscyclusanalyse van slibverwerking uitgevoerd. Dit rapport is een update van de soortgelijke studie die in 2013 is uitgevoerd. Deze update was nodig omdat SNB extra maatregelen genomen heeft die de milieuscore significant veranderen. De belangrijkste extra maatregel die is genomen, is de plaatsing in 2016 van een tegendruk stoomturbine voor meer elektriciteitsproductie uit de opgewekte warmte. De LCA is uitgewerkt voor zowel de totale milieuscore (Punten), als voor CO2 (CO2-emissies per ton verwerkte slibkoek).

Uit het onderzoek blijkt dat SNB sinds 2011 een grote verbetering heeft behaald in de milieudruk van hun proces: in 2015 was de milieudruk al met 70% afgenomen en in 2017 zal dat 100% zijn door de nieuwe tegendrukturbine. Als dan ook in 2019 de inzet van slibverbrandingsas als fosfaatertsvervanger tot stand is gekomen, dan levert de SNB-verwerkingsroute juist een positieve bijdrage aan het milieu, over de levenscyclus.

Auteurs