Rapport

Milieuwaardering van warmtekrachtkoppeling

In opdracht van Rotterdam Energy Compagny Ltd, een dochterbedrijf van Intergen, een wereldwijde producent van elektriciteit, heeft CE een onderzoek gedaan naar de milieuwaardering van warmtekracht. Daarbij is een onderscheid aangebracht tussen de lokale situatie en de nationale situatie. Dit onderscheid is aangebracht om te voorkomen dat men zich rijk rekent met allerlei besparingen terwijl die vanuit een macro-optiek niet gerealiseerd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan de gelijktijdigheid en aan de verhouding van de warmte- en krachtvraag.
Uit de studie blijkt dat, bezien vanuit de macro-optiek, elke nieuwe installatie met de best beschikbare technologie een ongeveer gelijkwaardige besparing oplevert ten opzichte van het huidige gemiddelde (ongeveer 30%). De extra besparing door gecombineerde productie in WK-installaties in plaats van gescheiden productie van warmte en elektriciteit is een factor 10 kleiner (orde van procenten). Omdat lokale autoriteiten vaak werken met slechte indicatoren voor de CO2-emissie (namelijk het totaalrendement) zijn in de studie indicatoren uitgewerkt die het best inzicht geven in de macro-effecten van een lokale installatie.
De conclusie is dat het vanuit milieuoptiek nog steeds zinvol is om WK-installaties te bouwen, maar dat de toegevoegde waarde daarvan beperkt is. Om milieuwinst te halen is er een belangrijker punt, namelijk de behoefte aan impulsen om daadwerkelijk de best beschikbare techniek te gebruiken en verouderde installaties op te ruimen.

Auteurs

Meer over