Rapport

Monitoring Productgerichte Milieuzorg (PMZ). Fase 1, Het hoe en waarom: Doelbepaling van de monitoring

Sinds enkele jaren heeft het Ministerie van VROM de subsidieregeling product-gerichte Milieuzorg (PMZ) ingesteld. NOVEM beheert deze subsidieregeling die als doel heeft om productgericht en bedrijfsoverstijgend milieubeleid te stimuleren. In de eerste fase voor de opzet van een monitoringsystematiek heeft CE onderzocht hoe deze er volgens de betrokken partijen uit moet zien.

Conclusie hiervan is dat de monitor zoveel mogelijk moet aansluiten bij bestaande monitoringsystematieken. In principe moet hij meten wat de milieuwinst is van de subsidieregeling. Dit wordt echter als onhaalbaar gezien. Er zal dus moeten worden gewerkt met subdoelen, zoals de bekendheid van PMZ en het vergroten hiervan. Welke subdoelen en indicatoren gemonitord zullen worden is nog onderwerp van discussie.

Mede als gevolg van personele wisselingen herijkt VROM momenteel haar productenbeleid en is verdere ontwikkeling van de monitoringsystematiek uitgesteld.

Meer over