Rapport

Nationaal luchtvaartbeleid verduurzaming. Overzicht van maatregelen in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

De toekomst van de luchtvaartsector is een onderwerp op diverse nationale beleidsagenda’s. De sector wordt geconfronteerd met afnemende maatschappelijke acceptatie en beperkende omstandigheden, zoals geluids-, stikstof- en klimaatdoelen, die verdere groei afremmen. Zoals het er nu naar uitziet, zal de mondiale absolute uitstoot van broeikasgassen door luchtvaart nog verder stijgen. Bovendien neemt het aandeel van luchtvaart in de mondiale emissies in de toekomst alleen maar verder toe, door reducties in andere sectoren.

In dit rapport voor Natuur & Milieu geven we eerst een overzicht van de omvang van de luchtvaartsector in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarna brengen we in kaart welke nationale en lokale maatregelen er door die landen worden genomen om:

  • de groei van luchtvaart te beperken voor het behalen van CO2-reductiedoelen;
  • de luchtvaart te verduurzamen (zowel lokale als mondiale emissies);
  • de luchtvaart sterker te beprijzen.

Natuur en Milieu heeft gevraagd om daarbij aan te geven wat de meest effectieve nationale maatregelen zijn. Hierbij hebben we een onderscheid gemaakt tussen vier categorieën:

  1. Capaciteitsmaatregelen.
  2. Belastingen en andere prijsmaatregelen.
  3. Financiering en stimulering van duurzame luchtvaart.
  4. Regelgeving, verplichtingen en verboden.

Dit rapport is ook beschikbaar in het Engels.

Meer over