Rapport

Net voor de Toekomst

Om in 2050 een CO2-neutrale samenleving te bereiken, zal de energievoorziening de komende decennia een ingrijpende transitie moeten doormaken. Maar hoe precies, is nu nog onduidelijk. Sociaal-maatschappelijke en politieke afwegingen bepalen voor een groot deel welk energiesysteem we in 2050 zullen hebben. De netbeheerders van de energienetten in Nederland opereren in deze context. Tegelijkertijd zijn zij nu al bezig met het aanleggen van het “Net voor de Toekomst”; investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren kunnen de transitie immers versnellen of remmen, en de netbeheerders willen de veranderingen mogelijk maken.

Met verschillende scenario’s proberen de netbeheerders grip te krijgen op de mogelijke ontwikkelingen. Daarom zijn in dit onderzoek vier verschillende toekomstbeelden uitgewerkt en doorgerekend. De toekomstbeelden verschillen in het soort maatschappij en het soort sturing (bijvoorbeeld hoe overheden regie voeren en in de mate van importafhankelijkheid). We verkennen daarmee in deze studie hoe de energievoorziening van de toekomst eruit kan zien, gegeven sociaal-maatschappelijke en politieke afwegingen en keuzes die aan het maatschappijbeeld ten grondslag liggen, en wat de gevolgen voor de infrastructuren zijn.

Ieder toekomstbeeld is een geheel ander Nederland, waar een heel andere energievoorziening bij hoort. De veranderingen worden in beeld gebracht voor de industrie, de warmtevoorziening, het transport, en kracht en licht. Er is in beeld gebracht uit welke bronnen de energie komt, hoe de balans tussen vraag en aanbod tot stand gebracht wordt, en wat de effecten op de infrastructuren zijn. De kosten van de infrastructuur worden in beeld gebracht, en tevens wat de totale kosten van de energievoorziening zijn.

Deze rapportage valt onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Op basis van deze rapportage heeft  de werkgroep van Netbeheer Nederland het ‘Net voor de Toekomst’ rapport gemaakt.

Auteurs