Rapport

Nieuwe opties voor een groener fiscaal stelsel

Het Ministerie van VROM heeft CE gevraagd een inventarisatie te maken van mogelijkheden om de vergroening van het fiscale stelsel verder vorm te geven. Op basis van literatuuronderzoek, interviews en een aantal brainstormsessies, is een lijst opgesteld met 52 opties voor verdere vergroening van het fiscale stelsel. Van vrijwel alle genoemde opties is een korte beschrijving gegeven en is het fiscale belang aangegeven evenals de verwachte milieueffecten. Ook zijn mogelijke knelpunten en oplossingen hiervoor benoemd. De opties die beschreven zijn, geven een goed beeld van de mogelijkheden die op de verschillende thema’s nog aanwezig zijn: bijvoorbeeld een verdere verbreding van de regulerende energiebelasting, invoering van een natuurheffing, invoering van een heffing op geluid en fiscale stimulering van biologische landbouw. Tevens is indicatief voor alle opties aangegeven op welke termijn invoering mogelijk is. Het Ministerie van VROM zal delen van de inventarisatie inbrengen in de Commissie Vergroening van het Fiscale Stelsel II.

Meer over