Rapport

Noodzakelijk beleid Klimaatakkoord – Een maatschappelijke afweging

Aan de klimaattafels zijn voldoende technieken benoemd die kunnen leiden tot de emissiereductie van 49% in 2030 (PBL, sept 2018). Nagenoeg alle opties zijn nodig om het doel te halen, maar belangrijkste is dat zonder beleidsinstrumenten deze maatregelen niet gerealiseerd zullen worden. Pas als bedrijven of burgers een rendabele investering zien zullen ze, als ook andere hindernissen zijn opgeruimd, gaan investeren. Om de forse CO2 reductie in 2030, en zeker die in 2050, te realiseren zullen de spelregels (belastingen, subsidies, normeringen etc.) in de markt moeten veranderen. Daarbij zal de focus van die spelregels niet gericht zijn op specifieke technische oplossingen, maar op de reductie van CO2-emissie met welke technische maatregelen of gedragsaanpassing dan ook. Dat leidt tot de laagste kosten voor de energietransitie. Deze notitie focust zich daarom op het aanpassen van het instrumentarium ten behoeve van positieve businesscases, normeringen en faciliterend beleid. Aangevuld met instrumentarium om ongewenste effecten van dit beleid voor burgers met lage inkomens en internationaal opererend bedrijven op te vangen. De studie is gefinancierd door de NVDE en uitgevoerd door CE Delft, Berenschot en Kalavasta.

Auteurs

Co-auteurs

John Kerkhoven – Kalavasta

Bert den Ouden – Berenschot