Rapport

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer
Deelstudie 1: Definities en beprijzingsprincipes

Deze deelstudie is uitgevoerd in het kader van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Gebruiksvergoedingen goederenvervoer. Centraal in het IBO-onderzoek staat de vraag hoe de beheer- en onderhoudkosten (O&B) van verkeersinfrastructuur van het Rijk zo efficiënt mogelijk kunnen worden doorberekend aan goederenvervoerders die gebruik maken van deze infrastructuur. Het onderzoek beslaat wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer.
In deze eerste deelstudie zijn de gebruikte begrippen (o.a. gebruiksafhankelijkheid) gedefinieerd. Daarnaast zijn in kwalitatieve zin enkele beprijzingsprincipes besproken die als uitgangspunt kunnen dienen voor eventuele toerekening van O&B-kosten aan infrastructuurgebruikers. Tot slot zijn drie beleidsvarianten in vastgesteld die in de rest van het IBO verder zijn uitgewerkt en doorgerekend:

  1. De nulsituatie: een overzicht van de huidige heffingen voor infrastructuurgebruik en een beschrijving van het ongewijzigd beleid terzake.
  2. Een variant waarin uitsluitend de gebruiksafhankelijke kosten worden toegedeeld.
  3. Toedeling zoals in variant 2 hierboven, aangevuld met de toerekening van vaste kosten. In deze variant worden dus alle O&B-kosten toegedeeld.

Meer over