Rapport

Onderhoud en beheer van infrastructuur voor goederenvervoer
Deelstudie 2: Structuur en hoogte van kosten

Deze deelstudie is uitgevoerd in het kader van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Gebruiksvergoedingen goederenvervoer. Centraal in het IBO-onderzoek staat de vraag hoe de beheer- en onderhoudkosten (O&B) van verkeersinfrastructuur van het Rijk zo efficiënt mogelijk kunnen worden doorberekend aan goederenvervoerders die gebruik maken van deze infrastructuur. Het onderzoek beslaat wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer.
In deze tweede deelstudie zijn de hoogte en structuur van O&B kosten van infrastructuurgebruik kwantitatief onderzocht en zijn op basis van de in Deelstudie 1 vastgestelde uitgangspunten, de kosten toegedeeld aan de gebruikers van wegen, vaarwegen en spoorwegen. Dit is gebeurd voor de volgende drie beleidsvarianten:

  1. De nulsituatie: een overzicht van de huidige heffingen voor infrastructuurgebruik en een beschrijving van het ongewijzigd beleid terzake.
  2. Een variant waarin uitsluitend de gebruiksafhankelijke kosten worden toegedeeld.
  3. Toedeling zoals in variant 2 hierboven, aangevuld met de toerekening van vaste kosten. In deze variant worden dus alle O&B-kosten toegedeeld.

    Meer over