Rapport

Ondersteuning bevoegd gezag uitvoering amvb’s Wet milieubeheer

De amvb’s uit de Wet Milieubeheer verplichten ‘inrichtingen’ die een bepaald energiegebruik hebben, om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar terugverdienen. Het is de taak van de gemeente er voor zorg te dragen dat de inrichtingen aan deze eis voldoen. Tot nu toe blijk de handhaving echter niet van de grond te komen.
In opdracht van het Ministerie van VROM is onderzocht of het mogelijk is om een ‘regisseur’ aan te stellen die de inrichtingen helpt om aan hun verplichtingen te voldoen. Dit is in drie verschillend opgezette experimenten onderzocht. In de eerste was een energiedienstenbedrijf (EDEAS) regisseur, in de tweede de gemeente (Leiden) en in de derde een brancheorganisatie (Koninklijke Horeca Nederland).
Na de eerste fase is het onderzoek stopgezet. De problemen die bij het opzetten van de experimenten naar voren kwamen waren van een aard dat de regisseur ze niet zelfstandig op zou kunnen lossen en daardoor zou een actieve rol van CE noodzakelijk zijn. Dit was echter expliciet niet de bedoeling bij de experimenten.
Uit dit project zijn de volgende aanbevelingen naar voren gekomen: Benut de zg. natuurlijke momenten bij inrichtingen Voorkom conflicterende (ministeriële) beleidslijnen Versterk de energiekennis bij branche-organisaties.

Meer over