Rapport

Onderzoek & implementatieplan prijstransparantie

De markt voor elektrisch vervoer en laadinfrastructuur is de afgelopen jaren sterk gegroeid en deze groei zal de komende jaren verder toenemen. De Nederlandse markt voor laadinfrastructuur en -dienstverlening is de verst ontwikkelde in Europa, maar kent onvolkomenheden in dienstverlening aan elektrisch rijders en in het bijzonder aan prijstransparantie.

Het onderzoek heeft een viertal doelstellingen:

  • Het vastleggen van een eenduidige definitie van prijstransparantie;
  • Het vaststellen van regels en criteria voor de implementatie, en de technische, juridische, en contractuele basis van deze regels en criteria;
  • Het identificeren van knelpunten in het huidig systeem en het formuleren van concrete oplossingen en benodigde acties voor implementatie ervan;
  • Een voorstel voor mogelijke bouwstenen voor een implementatieplan inclusief een periodieke onafhankelijke markttoets.

Het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt is dat de prijzen voor consumenten op dit moment onvoldoende transparant zijn en dat geldende wetgeving niet altijd goed wordt nageleefd. Desondanks kunnen we constateren dat er geen technische belemmeringen zijn en dat er goede stappen zijn gezet waardoor op korte termijn verbetering mogelijk is. Om stellig te kunnen beweren dat (stevig) ingrijpen nodig is moet objectief worden aangetoond dat er sprake is van marktfalen. Een kwantitatieve onderbouwing hiervoor ontbreekt echter.

Op basis van dit onderzoek zijn een aantal bouwstenen gedefinieerd die bijdragen aan prijstransparantie:

1.       De definitie van prijstransparantie gezamenlijk, openbaar en breder omarmen
2.       De verantwoordelijkheden van alle actoren in de markt vastleggen in een handboek
3.       Wettelijke afspraken nakomen
4.       Handhaven van gemaakte (wettelijke) afspraken
5.       Instellen van een klachtenloket
6.       Jaarlijkse benchmark initiëren