Rapport

Pricing instruments on transport emissions

Voor de CO2-uitstoot van wegverkeer worden in Europa vaak prijsinstrumenten toegepast, al bestaan er hierbij aanzienlijke verschillen tussen lidstaten. Ook verschillen lidstaten over het algemeen in de mate waarin ze gebruikers en vervuilers op de weg laten betalen.

Om CO2-beprijzing te stimuleren, heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen gepresenteerd: een emissiehandelssysteem voor deze sector invoeren, maar ook een herziening van de energiebelastingrichtlijn. Die laatste heeft onder andere als doel om de adoptie van koolstofarme energiedragers in de transportsector te bevorderen.

Prijsinstrumenten (en met name emissiehandelssystemen en brandstofbelastingen) zijn een effectieve manier om de CO2-uitstoot van het wegverkeer terug te brengen. Deze kunnen echter ook aanzienlijke bijeffecten hebben. Om draagvlak voor dergelijke instrumenten te creëren, moet hier zorgvuldig rekening mee gehouden worden.