Rapport

Prijsgevoeligheid in de luchtvaart en zeescheepvaart (literatuurstudie)

In opdracht van het RIVM heeft CE de prijs- en inkomensgevoeligheid van de luchtvaart en de prijsgevoeligheid van de zeevaart in kaart gebracht. Inzicht hierin is van belang voor het maken van prognoses en voor het kunnen inschatten van effecten van prijsveranderingen op volumeontwikkelingen in de luchtvaart en zeescheepvaart, en de milieueffecten daarvan.
Aan de prijzenkant hebben we gekeken naar veranderingen in prijzen per liter brandstof, per vliegtuig/scheepskilometer en per passagier- resp. lading-tonkilometer (personen resp. goederen). We hebben gekeken naar de effecten van deze prijsveranderingen op het brandstofgebruik, het aantal vliegtuig- of scheepskilometers, het aantal passagier- dan wel tonkilometers en het aantal vervoerde of overgeslagen tonnen.
Bij het personenvervoer door de lucht schatten de meeste studies de prijselasticiteit voor passagierskilometers als functie van ticketprijzen bij zakelijke reizigers tussen –0,4 en –1,2 en voor de recreatieve reiziger tussen –1,1 en –2,7. De brandstofprijselasticiteit van luchtvaart ligt waarschijnlijk tussen –0,2 en –0,4. De hoogte van de inkomenselasticiteit in het personenvervoer in de luchtvaart is ongeveer 1,5 voor zakelijke reizigers en 2,0 voor recreatieve reizigers. De literatuur over de prijselasticiteit van het goederenvervoer door de lucht en van de zeescheepvaart is te schaars om kwantitatieve conclusies te kunnen trekken.

Meer over