Rapport

Quick scan emissies achterlandtransport Haven van Rotterdam

In het kader van haar duurzaamheidsbeleid heeft het Havenbedrijf Rotterdam aan CE Delft gevraagd inzicht te verschaffen in de duurzaamheid van het achterlandtransport van containers. In samenwerking met de opdrachtgever hebben we de achterlandcorridors geselecteerd en  per corridor de logistieke karakteristieken (voertuigbenutting, omrijden, natransport en de schaalgrootte van vervoermiddelen) in kaart gebracht.

Vervolgens is op basis van milieukundige-  (Euroklasse, CCR-klasse) en logistieke parameters een doorrekening van de duurzaamheid gemaakt met het STREAM model, versie 2.1.

De keuze van de modaliteit blijkt zeer bepalend voor de emissies, maar ook logistieke factoren als omrijden, natransport, schaalgrootte en milieuklasse hebben grote invloed. Voor de binnenvaart spelen lage bruggen op sommige trajecten een belemmerende rol bij de hoeveelheid containers die vervoerd kunnen worden.  De logistieke verschillen tussen de corridors verklaren een verschil in emissies tot 30%.

Voor meer informatie: Eelco den Boer, themaleider Verkeersemissies