Rapport

Research to assess impacts on developing countries of measures to address emissions in the international aviation and shipping sectors

Ondanks significante verbeteringen in de brandstofefficiëntie van vliegtuigen en schepen wordt een forse stijging in de broeikasgasemissies van de internationale luchtvaart en zeescheepvaart de komende decennia voorspeld. Om deze emissiegroei te beteugelen is voorgesteld Market Based Measures (MBMs) naast technische en operationele maatregelen in te zetten. Deze maatregelen worden momenteel besproken binnen de ICAO en IMO (de VN-organisaties voor de burgerluchtvaart en zeescheepvaart). Eén van de belangrijkste onderwerpen in deze besprekingen zijn de gevolgen van MBMs voor ontwikkelingslanden en vooral voor veraf gelegen economieën.

In dit rapport wordt een kwantitatieve schatting gegeven van de economische gevolgen van MBMs voor tien voorbeeldeconomieën en voor de wereld als geheel. De voorbeeld-economieën zijn geselecteerd op basis van de inschatting dat deze betrekkelijk zwaar getroffen zouden worden doordat ze veraf gelegen zijn en/of afhankelijk van internationale luchtvaart of zeescheepvaart. Uit de resultaten blijkt dat de optredende daling in BNP gemiddeld minder dan 0,01% bedraagt en significant minder dan 0,1% voor alle behalve enkele van de voorbeeldeconomieën. Landen die meer afhankelijk van toerisme en handel zijn zullen vermoedelijk grotere economische gevolgen ondervinden, doordat MBMs tot hogere kosten voor de luchtvaart en zeescheepvaart leiden; de economische gevolgen worden veroorzaakt door de hogere prijzen voor passagiersvervoer en voor in- en uitgevoerde producten. Onder deze landen zijn enkele kleine eilandstaten die bovendien kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.

Ongewenste economische gevolgen voor ontwikkelingslanden kunnen effectief worden aangepakt via een combinatie van maatregelen, zoals vrijstellingen op bepaalde routes, eenmalige compensatiebetalingen, en investeringen in zowel efficiëntere infrastructuur als ontwikkeling van efficiëntere schepen en vliegtuigen.

Dit rapport is opgesteld door een consortium bestaand uit Climate Strategies, University of Cambridge, Cambridge Econometrics, CE Delft en Transport Analysis and Knowledge Systems (TAKS).

Auteurs

Co-auteurs

Annela Anger, Cambridge University
Jasper Faber, CE Delft
Marnix Koopman, CE Delft
Andre van Velzen, TAKS
Katy Long, Cambridge Econometrics
Hector Pollitt, Cambridge Econometrics
Claudia Comberti, Climate Strategies
Terry Barker, Cambridge Econometrics
Dora Fazekas, Climate Strategies
Andrzej Błachowicz, Climate Strategies

Meer over