Rapport

Reststromen propaan en ethaan als grondstof in kraakinstallaties

Dit verkennende onderzoek richt zich op de side-streams ethaan en propaan van twee nieuwe bedrijven in de Rotterdamse haven, bij opslag en transport van LNG en biodiesel, die als grondstof ingezet zouden kunnen worden bij de bestaande stoomkrakers in Zuidwest Nederland. In het project is onderzocht in hoeverre dit technisch mogelijk is, en is een eerste business-case opgesteld, en is de impact op broeikasgasemissies in de keten in kaart gebracht. Het blijkt om grote stromen te gaan, vanuit de LNG terminal tot 900 kton/jaar. Dit maakt dat het economisch interessant kan zijn. Tevens zijn substantiële reducties in broeikasgasemissies in de keten te voorzien, tot boven de 100 kton/jaar. Het project is uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL, in samenwerking met de VNCI en de genoemde bedrijven.

Meer over