Rapport

Review of the Social Cost-Benefit Analysis of Grand Ouest Airport
Comparison with Improvements of Nantes Atlantique

Volgens een nieuwe studie door CE Delft zal de bouw van het geplande nieuwe vliegveld bij Nantes, l’Aéroport du Grand Ouest, leiden tot een vermindering van de economische welvaart, terwijl het verbeteren van het huidige vliegveld, Nantes Atlantique, tot netto economische winst zou leiden. Deze bevindingen staan haaks op de analyse die naar voren is gebracht tijdens een openbare hoorzitting in 2006. 

Op verzoek van CéDpa, de organisatie van verkozen vertegenwoordigers die zich verzet tegen l’Aéroport du Grand Ouest, heeft CE Delft een vergelijkende analyse gemaakt van de sociale kosten en baten van het nieuwe vliegveld en van verbeteringen bij Nantes Atlantique. De bestaande analyse bleek een aantal fouten te bevatten, waarvan correctie leidt tot een significante vermindering van de baten van het nieuwe vliegveld en een toename van de kosten ervan. Het belangrijkste aangehaalde winstpunt, reistijdbesparingen, was verkeerd berekend. Met gebruik van standaardwaarden voor de kosten van tijd concludeert CE Delft dat de eigenlijke baten twee-derde lager uitvallen. De voor de hoorzitting opgestelde documenten maakten bovendien geen melding van de kosten van het verlies van biodiversiteit als gevolg van het veranderen van een rijke natuurgebied in een vliegveldterrein. 

Door diverse verbeteringen aan te brengen kan de capaciteit van het huidige vliegveld, Nantes Atlantique, worden vergroot. Vergeleken met de bouw van een nieuw vliegveld zou dat minstens EUR 200 miljoen voordeliger zijn. CE Delft heeft veel ervaring met sociale kosten-batenanalyses van infrastructuurprojecten in het algemeen en met de luchtvaartsector in het  bijzonder en heeft onder andere de plannen geanalyseerd voor een derde baan bij Heathrow (London) en voor uitbreiding van Schiphol (Amsterdam).

Auteurs