Rapport

Samen werken aan schone stedelijke distributie

Schone stedelijke distributie wordt door verschillende ondernemers en overheden gezien als een kansrijke oplossing voor verschillende problemen. Dat is het abstracte beeld dat blijkt uit de verkenning die is uitgevoerd naar de kansen en belemmeringen op het gebied van stedelijke distributie.

Kansrijk is schone stedelijke distributie wanneer het kan worden ingepast in bestaande of min of meer logische distributielijnen. Het opzetten van compleet nieuwe lijnen, al dan niet gecombineerd met nieuwe infrastructuur, of het uitrollen van geheel nieuwe distributieconcepten, is markttechnisch minder kansrijk. Oorzaken hiervoor liggen op verschillende terreinen. In de steekwoorden beleid, communicatie en infrastructuur zijn ze samen te vatten.

De gesignaleerde knelpunten roepen direct de vraag op: Wat te doen?
Het eerste wat zou moeten gebeuren is gericht beleid ontwikkelen om verschillende problemen aan te pakken, dus bundelen van kennis en kracht binnen de overheden. Daarbij een alliantie smeden met de belangrijkste partners in het veld, te weten de afnemers, distributeurs, producenten, etc.

De conclusies in het kort:

 • nieuwe concepten moeilijker inpasbaar, maar wel kansrijk;
 • verwachtingen van ondernemers en overheden verschillen;
 • beleidskaders ontbreken in veel gevallen;
 • daar waar wel een beleidskader is (Utrecht en sinds kort Amsterdam) passen de initiatieven   beter bij het beleid en andersom;
 • helderheid en eenduidigheid over subsidies is gewenst;
 • handhaving van bijv. milieuzones is nodig;
 • samenwerking tussen alle partijen is essentieel.

De aanbevelingen voor de ondernemers in het kort:

 • begin met te doen waar je goed in bent;
 • ga na of je concept ook daadwerkelijk maatschappelijke meerwaarde biedt;
 • kies de gemeente uit waar jouw concept goed inpasbaar is en gedragen zal worden;
 • zoek samenwerking met andere ondernemers, betrek afnemers en de straatmanagers;
 • communiceer helder over je plannen, zeker ook wat planning betreft.

De aanbevelingen voor overheden in het kort:

 • luister en leer van de initiatieven;
 • schep de kaders waarbinnen initiatieven zich kunnen ontplooien;
 • kijk of de initiatieven bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelen;
 • laat zien wat er binnen je grondgebied gebeurt en wat het oplevert;
 • maak snel een keuze of je bepaalde initiatieven wilt en kunt ondersteunen en communiceer daar helder over.