Rapport

Scrubbers – An economic and ecological assessment

CE Delft heeft een analyse gemaakt van de economische en ecologische aspecten van het gebruik van rookgaswassers als middel om aan de SECA-eisen met betrekking tot de zwaveluitstoot van zeeschepen te voldoen. De studie is op 13 maart 2015 in Hamburg gepresenteerd tijdens een seminar van de Duitse natuur- en milieuorganisatie NABU, de opdrachtgever van de studie. Het onderzoek richtte zich op de huidige en toekomstige markt, de ecologische effecten van toegenomen gebruik van scrubbers in kustzones en de business case voor scheepseigenaren.

Het aantal schepen met een scrubber is de laatste jaren sterk gegroeid. Momenteel zijn rond de 80 scrubbers geïnstalleerd, de meeste van het type zeewater- of hybride-scrubber. Op het moment van schrijven waren ongeveer 300 scrubbers in bestelling. Hoewel er doorgaans aan de IMO-waswatercriteria voor scrubbers wordt voldaan, kunnen er bij onvoldoende verdunning toch negatieve gevolgen voor het zeemilieu zijn, in de vorm van verzuring, eutrofiëring en ophoping van toxische koolwaterstoffen en zware metalen, vooral in havens en kustzones. De langetermijngevolgen van het gebruik van zeewater-scrubbers – vooral in kwetsbare kustzones waar de waterkwaliteit als matig te boek staat – zou daarom systematisch onderzocht moeten worden via waterkwaliteitsmetingen en modelberekeningen. Op basis van de resultaten zou dan beoordeeld moeten worden of er bij scrubbergebruik kan worden voldaan aan de Europese Kaderrichtlijnen Water en Mariene Strategie, die respectievelijk lozingsgrenzen voor bepaalde gevaarlijke stoffen stellen, verslechtering van de huidige waterkwaliteit verbieden en een ‘goede milieutoestand’ beogen te bereiken.

Over de rentabiliteit van scrubbergebruik zijn harde conclusies moeilijk te trekken, omdat deze afhankelijk is van het vaarprofiel van het schip, het verschil tussen de prijs van zware stookolie (HFO) en maritieme diesel (MGO), en de duur van het verblijf in SECA’s (Sulphur Emission Control Areas). Tussen januari 2014 en februari 2015 lag het HFO/MGO prijsverschil tussen 240 en 300 $/ton. Scrubbers renderen vaker beter bij een groot dan bij een klein prijsverschil.