Rapport

Stimulering emissieloze voertuigen via parkeerbeleid

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft CE Delft (in samenwerking met Revnext) onderzoek gedaan naar het effect dat verschillende vormen van parkeerbeleid kunnen hebben op de aanschaf van extra emissieloze voertuigen. Daarbij is specifiek gekeken naar de volgende drie maatregelen:

  1. Nieuwe parkeervergunningen worden alleen vergeven aan emissieloze voertuigen.
  2. Verlaagde parkeertarieven voor emissieloze voertuigen op parkeerplaatsen met een laadpaal.
  3. Invoering van fiscaal belasten van parkeren bij de werkgever, waarbij er voor emissieloze voertuigen een korting geldt.

De effecten van deze maatregelen zijn zowel doorgerekend op lokale als nationale schaal. Bij de doorrekening op lokale schaal is gebruik gemaakt van het CEPARK-model van CE Delft. Dit specifieke parkeermodel biedt de mogelijkheid om op stads- of bedrijfsniveau de effecten van verschillende typen parkeermaatregelen door te rekenen, waaronder maatregelen gericht op parkeertarieven of parkeercapaciteit. Op nationale schaal is er daarnaast gebruik gemaakt van het Carbontax model van Revnext.

De studie laat zien dat de toename in emissieloze voertuigen iets groter is bij de invoering van het fiscaal belasten van parkeren bij bedrijven (met een vrijstelling voor emissieloze voertuigen) dan bij de invoering van verlaagde parkeertarieven voor emissieloze voertuigen op parkeerplaatsen met een laadpunt. Op lokale schaal kan eerstgenoemde maatregel leiden tot een toename van die voertuigen met ca. 3%, terwijl dat bij de tweede genoemde maatregel ca. 2% is. Voor parkeermaatregel 1 (alleen vergunningen voor emissieloze voertuigen) was het niet mogelijk om een definitieve inschatting te geven van de effectiviteit. Indicatieve berekeningen tonen echter wel aan dat dit potentieel een goede stimulans zou kunnen vormen voor vergunninghouders in de stad om een emissieloos voertuig aan te schaffen. Meer onderzoek op dit onderwerp is echter nodig.

Auteurs

Co-auteurs

Robert Kok, Hans Mulder, Revnext

Meer over