Rapport

Stofemissies in de bouw(keten)

Vermoed werd dat de bouw en de productie van grondstoffen voor de bouw een belangrijke bron van fijn stof is. Maar een overzichtelijk beeld van de emissiebronnen, de omvang van de emissies en de invloed van de emissies op de luchtkwaliteit op werkvloer en leefomgeving bestond nog niet. Daarom is door CE in opdracht van Infomil een overzicht van de emissies en relevante bronnen in het bouwproces gegenereerd. Daarbij is inzicht gegeven in:

  • De totale emissies (PM10 en PM2.5) veroorzaakt door de verschillende schakels in de bouwketen.
  • De specifieke activiteiten binnen de verschillende bouwketen schakels die de meest relevante bijdrage leveren aan de optredende fijn stof emissies.
  • Een globale inschatting van de bijdrage van deze bronnen aan de heersende niveaus van luchtvervuiling en emissies vanuit Nederland.
  • Een globaal overzicht van autonome ontwikkelingen en mogelijke reductiemaatregelen.

Op basis van deze bronnen schat CE dat de emissies van PM10 en PM2.5 binnen de bouwketen respectievelijk circa 3.300 – 5.200 ton/jaar en 2.300 – 2.500 ton/jaar bedragen. Vanwege de onzekerheid in de beschikbare informatie is een bereik aangehouden. Uit tabel 2 in het rapport blijkt dat het gemiddelde van emissies naar dieseldeeltjes (PM2,5 en kleiner) is circa 1000, die van kwartshoudens stof (PM10) is 1.750- 2.400 en voor toxische procesemissies en lasrook (PM2,5 en kleiner) is circa 600. Met name de bouwactiviteiten zelf kunnen een soms significante invloed op de lokale luchtkwaliteit hebben. Er valt niet te verwachten dat de emissies autonoom snel significant zullen dalen. Er is echter een grote potentie voor verdere reductie van met name dieselemissies en fijn stof emissies van bouwactiviteiten. Dieselemissies kunnen vergaand worden gereduceerd door middel van roetfilters. Fijn stof emissies van bouwactiviteiten kunnen worden gereduceerd door toepassing van stofarme apparatuur. Aanbevolen wordt om via financiële stimulering, convenanten, opnemen van verplichtingen in bouwverordeningen en bouwrichtlijnen en middels certificering implementatie van roetfilters en stofarme apparatuur te stimuleren en/of verplicht te stellen.

Auteurs

Meer over