Rapport

Super EcoCombi | Verkenning van kansen en verwachte effecten

In opdracht van de Topsector Logistiek hebben CE Delft en Buck Consultants een verkennende studie uitgevoerd naar het potentiële gebruik en de te verwachten effecten van de inzet van de Super EcoCombi (SEC) in Nederland. De SEC is een innovatief voertuigconcept waarbij twee standaardtrailers van 13,6 meter in één vrachtwagencombinatie worden vervoerd. De SEC is in totaal 32 meter lang, wat bijna 7 meter langer is dan de  EcoCombi’s van 25,25 meter die sinds vijftien jaar op een select deel van het Nederlandse wegennet ingezet worden.

In deze studie hebben we gekeken naar de kansen voor de inzet van de SEC in Nederland  alsmede naar de bedrijfseconomische en bredere maatschappelijke effecten. CE Delft heeft zich daarbij vooral gericht op de inschatting van de milieueffecten (CO2-effecten, effecten op uitstoot luchtvervuilende emissies). De focus lag daarbij op de mogelijke inzet in zeven verschillende deelmarkten in de periode 2021-2030 waar deze inzet economisch effectief lijkt.  Daarnaast is ook gekeken naar de mogelijkheid om op langere termijn (vanaf 2025) een onafhankelijk netwerk voor de inzet van SEC’s op het hoofdwegennet tot stand te brengen.

De verkennende analyse laat zien dat de SEC kansen biedt om het wegvervoer verder te optimaliseren en een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de logistiek te bereiken. Voor de zeven onderzochte deelsectoren kunnen voor specifieke ritten in de logistieke keten aanzienlijke kosten- en CO2-besparingen gerealiseerd worden bij inzet van een SEC.

Auteurs

Co-auteurs

Kees Verweij, Christiaan van Luik, Barend Bekamp (BCI)