Rapport

Sustainable transport infrastructure charging and internalisation of transport externalities

Dit project beoogde te beoordelen in hoeverre EU-lidstaten en enkele andere landen (Noorwegen, Zwitserland, Verenigde Staten, Canada en Japan) de principes van ‘de gebruiker betaalt’ en ‘de vervuiler betaalt’ in hun transportbeleid hebben geïmplementeerd. Er wordt een totaalbeeld gegeven van de door EU-lidstaten geboekte vooruitgang om het doel van volledige internalisatie van externe en infrastructuurkosten van transport te bereiken en geeft aan welke strategieën er zijn om verdere internalisatie te bereiken.

De belangrijkste resultaten van dit project worden gepresenteerd in het aan de rechterkant van deze bladzijde genoemde rapport.

Gedetailleerdere resultaten zijn de vinden in vier afzonderlijke eindproducten:

Overview of transport infrastructure expenditures and costs
Hierin wordt een overzicht gegeven van de infrastructuurkosten van alle vervoersmodaliteiten in de beschouwde landen/regio’s.

Handbook on external costs of transport – Version 2019
Hierin wordt een overzicht gegeven van methodologieën en inputwaarden voor gebruik bij state-of-the-art-becijfering van alle belangrijke externe vervoerskosten. Ook worden er totale, gemiddelde en marginale waarden gegeven voor de externe kosten van alle vervoersmodaliteiten in de landen/regio’s.

Transport taxes and charges in Europe – An overview of economic internalisation measures applied in Europe
Hierin wordt een overzicht gegeven van de structuur en hoogte van de vervoersbelastingen en –heffingen die in de beschouwde landen/regio’s op de diverse vervoersmodaliteiten worden geheven. In alle gevallen wordt bovendien de totale gegenereerde inkomsten gerapporteerd.

The state of play of internalisation in the European transport sector
Hierin wordt voor alle landen/regio’s en vervoersmodaliteiten beoordeeld in hoeverre door de huidige belastingen en heffingen de externe en infrastructuurkosten worden geïnternaliseerd. Bovendien worden de beste opties voor verdere internalisatie besproken.

Auteurs

Co-auteurs

Daniel Sutter (INFRAS)

Ella Andrew (Ricardo)