Rapport

The cost of road crashes in the Netherlands

In Nederland wordt met enige regelmaat onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen. Voor het laatst is dit gedaan in 2012, toen de kosten voor 2003, 2006 en 2009 zijn ingeschat. Op basis van een zeer gedetailleerde analyse van de verschillende kosten die met verkeersongevallen samenhangen (bijv. medische kosten, immateriële kosten voor slachtoffers, voertuigschade, administratieve kosten, etc.) wordt in die studie een inschatting gegeven van de totale maatschappelijke kosten. Deze informatie biedt inzicht in de sociaal-economische impact van verkeersongevallen. Ook wordt de informatie gebruikt als input voor maatschappelijke kosten-batenanalyses en externe kostenstudies (in de CE Delft studie ‘Externe en infrastructuurkosten van verkeer’ is voor de bepaling van de externe ongevalskosten gebruik gemaakt van kentallen uit het 2012 onderzoek naar de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen).

Het Ministerie van I&M overweegt om een update te laten uitvoeren van deze studie. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om de methode en gebruikte data te vernieuwen. Vooral ook omdat dit aanzienlijke kosten met zich mee kan brengen. Ook was meer inzicht in de mogelijkheid voor Europese samenwerking bij het bepalen van de verkeersongevallenkosten zeer gewenst. In dat kader heeft CE Delft, in samenwerking met W2Economics, een vooronderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een eventuele update-studie vorm te geven.

Ons onderzoek laat zien dat de scope van de kostenstudies zoals die tot nu toe in Nederland zijn uitgevoerd grotendeels in lijn zijn met internationale richtlijnen, met de uitzondering van het ontbreken van de immateriële kosten van lichtgewonde verkeersslachtoffers. De kwaliteit van de gehanteerde methodieken en data dient op verschillende punten echter wel verbeterd te worden. Met name de gehanteerde data is voor veel van de kostenposten sterk verouderd (bijv. bij de kosten van voertuigschade). Voor sommige kostenposten verdient het ook aanbeveling om de gehanteerde methodologieën te verbeteren (bijv. bij de immateriële kosten van zwaar gewonde verkeersslachtoffers). Tot slot wordt geconcludeerd dat er wellicht mogelijkheden zijn voor internationale samenwerking bij het updaten van de kostenschattingen, maar dan wel op de middellange termijn.

Auteurs

Meer over