Rapport

Toekomst warmtekrachtkoppeling en warmtevoorziening industrie en glastuinbouw

WKK-installaties staan economisch sterk onder druk.  Naar verwachting draaien in 2020 met name de ‘must-run’-installaties, eenheden die volcontinue moeten draaien, niet kostendekkend. Deze beslaan ca. 20% van het opgestelde WKK-vermogen. De marktpositie van flexibele WKK-installaties is wat beter. Als ook de benodigde vervangingsinvesteringen in beschouwing worden genomen, blijkt dat in 2020 ruim 50% van het opgestelde WKK-vermogen niet rendabel is. De ongunstige marktpositie wordt veroorzaakt door factoren als een hoge gasprijs, een lage elektriciteitsprijs en een lage prijs van CO2-emissierechten. Deze leiden er toe dat ook andere gasgestookte installaties in een ongunstige positie verkeren. Het afschakelen van WKK-installaties kan leiden tot  substantiële groei van CO2-emissies. Dit is afhankelijk van het type installaties dat de stroomproductie overneemt: kolen- of gascentrales. Richting 2030 is een lichte verbetering in de marktpositie van WKK-installaties te voorzien.

De belangrijkste opties voor verduurzaming van de warmtevraag in industrie en glastuinbouw zijn biomassa en geothermie, maar deze opties zijn alleen rendabel met subsidies. Deze vallen binnen het kader van de SDE+-regeling.

Deze conclusies volgen uit een studie die CE Delft en DNV GL hebben uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Met warmtekrachtkoppeling wordt gecombineerd elektriciteit en warmte geproduceerd, met een hoge energie-efficiëntie.

Auteurs