Rapport

Top tien voor een betere luchtkwaliteit

Op dit moment (voorjaar 2005) is er in ons land veel te doen over de luchtkwaliteit. Op een flink aantal plaatsen worden de normen voor de concentraties van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) overschreden. Ook voor de periode na 2010 voorziet het Milieu en NatuurPlanbureau nog problemen op zogenoemde ‘hot spots’. Het beeld bestaat dat het probleem onoplosbaar is en bovendien niet te beïnvloeden door binnenlands beleid. Toch kunnen er nu al maatregelen genomen worden die verbetering opleveren.
Stichting Natuur en Milieu en het netwerk van de twaalf provinciale Milieufederaties wil een aantal van deze maatregelen onder de aandacht brengen van beleidsmakers en bestuurders. Daartoe hebben zij een ‘top tien’ samengesteld.
CE is gevraagd om de effectiviteit van deze maatregelen te onderbouwen. Op basis van bestaande (case)studies geeft deze rapportage een indicatie van de effecten op emissies en concentraties van fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2).

Meer over